Vol. 63 No. 2 Supplement

Mjere nadzora i sigurnost brodova u plovnom području dubrovačke luke

Ovaj rad analizira mjere nadzora i sigurnost putničkih brodova u dubrovačkoj luci te pristupnom plovnom putu upotrebom deduktivne metode i statističkog prikaza broja uplovljenja/isplovljenja putničkih brodova te prometa ostalih plovila. Također se prikazuje ustroj, funkcija i trenutačno stanje službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Metodom kontinuiranog promatranja ustanovljeni su rizici na plovnom području, kao…

Mjerenje efikasnosti luka i terminala

Efikasnost luka i terminala bitan je pokazatelj njihove izvedbe: efikasnije luke smanjuju troškove transporta i potpomažu izvozno-uvozne aktivnosti određene države. U posljednjih desetak godina nastale su brojne studije koje su se bavile istraživanjem efikasnosti luka i terminala s posebnim naglaskom na transport robe u kontejnerima. S obzirom na globalni rast kontejnerskog prometa unutar pomorskog sektora…

Analiza momčadske i individualne učinkovitosti u vaterpolu: Razlike između triju kvalitativnih razina vaterpolista

Cilj je ovog istraživanja utvrđivanje i objašnjavanje razlika kod triju razina vaterpolista u nekim pokazateljima učinkovitosti. Uzorak varijabli činio je 17 pokazatelja učinkovitosti, od kojih je 5 pokazatelja momčadske učinkovitosti te 12 pokazatelja individualne učinkovitosti. Koristeći se Kruskal-Wallisovim testom i Post-hoc analizom pri utvrđivanju parova odgovornih za postojanje razlika za sve grupe na razini značajnosti…

The Application of ABC Analysis to Inventories in the Automatic Industry Utilizing the Cost Saving Effect

The highest levels of management work towards profit maximization, trying to achieve the lowest possible costs and the highest possible revenues. Managers in the automotive industry have the same goal. Nowadays, the automotive industry in Slovakia is based on direct foreign investments. The industry is a key sector and is considered to be the driving…