Geomorfološka obilježja šireg zemuničkog područja (Zadar)

U radu su istraženi reljefni oblici i dan je geomorfološki prikaz šireg područja Općine Zemunik Donji (Sl. 1). Izrađene su hipsometrijska karta, karta vertikalne raščlanjenosti reljefa i karta nagiba reljefa uz detaljnu morfometrijsku i morfografsku analizu istraživanog prostora. Ciljevi su istraživanja analiza geomorfometrijskih parametara, međuodnosa geološke građe, morfometrijskih parametara i reljefnih oblika. U istraživanju su…

Modeliranje i simuliranje piratskih napada uz pomoć hibridnih vremenskih Petrijevih mreža

U nastojanju da se poduzmu učinkovite mjere protiv piratskih napada pokazala se potreba za izradom modela koji će pridonijeti povećanju zaštite od piratskih napada na brodove u područjima gdje postoji visok rizik od te opasnosti. Zato je korištenjem hibridnih vremenskih Petrijevih mreža izrađenasimulacija vremenske dinamike piratskog napada na brod u plovidbi. U simulaciji vremenske dinamike…